Tribhuvan University
Logo Medical University Name Location
Karaganda State Medical University Karaganda
Kazakh National Medical University
"S. Asfendiarov"
Almaty
Kazakhstan Medical Institute Almaty
Semipalatinsk State Medical Academy Semipalatinsk
South Kazakhstan State Medical AcademyShymkent
West Kazakhstan State Medical Academy "Marat Ospanov"Aktobe