Tribhuvan University
Logo Medical University Name Duration Location
Sofia Medical University6 Years Sofia
Plovdiv Medical University 6 Years Plodiv
Varna Medical University 6 Years Varna
Pleven Medical University 6 YearsPleven